Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) har forsøkt å tegne et bilde av dette. 

NSDM har i rapporten også oppsummert krav og forventninger som nye leger har til fastlegejobben.  Med bakgrunn i denne beskrivelsen har de pekt på utfordringer som fastlegetjenesten i Nord-Norge står ovenfor. 

Det er Helse Nord RHF som har tatt initiativ til studien. Bakgrunnen er en bekymring for fastlegetjenesten sett i relasjon til en stadig aldrende befolkning, som vil kreve økt tilgang på fastlegetjenester.

I Norge er hele 24 prosent av fastlegene 60 år eller eldre. Et hovedpunkt i resultatene er at i Nord-Norge er det ikke «forgubbing» men turnover blant yngre leger som er den store utfordringen.

Nøkkelen til å redusere rekrutteringsbehovet er å øke stabiliteten.

Til slutt i rapporten er det skissert mulige tiltak som kan danne grunnlag for en videre diskusjon av hvordan stabiliteten i fastlegetjenesten i Nord-Norge kan bli bedre. Tiltakene gjelder alternativ organisering, spesialisering, mer effektiv koordinering med spesialisthelsetjenesten, lokalisering av utdanning, og det å ta utgangspunkt i helheten i fastlegearbeidet og ikke bare listelengden når arbeidsbelastningen og stillingsinnholdet vurderes.

 

Forside rapport Fastlegetjenesten i Nord-Norge