Kartleggingen ble utført av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, og rapporten ble overlevert til helseminister Bent Høie 6. mars 2018.  Kartleggingen viste at fastlegenes totale arbeidstid hadde økt mye sammenliknet med tidligere undersøkelser, og den gjennomsnittlige arbeidstiden var 55,6 timer per uke. Gjennomsnittlig listelengde var redusert slik at arbeidsmengden per listeinnbygger er blitt større.

Rapporten om fastlegers tidsbruk har sannsynligvis vært det viktigste bidraget til en felles kriseforståelse i KS, Legeforeningen og HOD. Rapporten førte også til reetablering av det nødvendige trepartssamarbeidet.

I 2018 har både Legeforeningen og KS tatt initiativ til nye kartlegginger av fastlegeordningen som dokumenterer et klart behov snarlig videreutvikling av ordningen: Fastlegeordningen i krise - hva sier tallene og rapporten Variasjoner i finansiering av fastlegeordningen.