• Sikre rekruttering og stabilitet i fastlegestillinger og –hjemler i nordnorske kommuner
  • Utvikle utdanningsstillingsmodeller for nordnorske forhold som passer for både fastlønn og næringsdrift
  • Sikre at nye fastleger får et kvalitetssikret og effektivt spesialiseringsløp i allmennmedisin, herunder sikre tilrettelegging, forutsigbarhet og fleksibilitet knyttet til oppnåelse av læringsmål i spesialisthelsetjenesten (sykehusåret)
  • Utvikle kommunens rolle og kompetanse som tilrettelegger for legers spesialistutdanning i allmennmedisin og gjøre dem mer attraktiv som arbeidsgiver.
  • I tillegg ønsker vi at prosjektet skal generere kunnskap som myndigheter, andre kommuner og helseforetak kan nyttiggjøre seg.