Korona-pandemien har også i perioden mars 2021 – mars 2022 påvirket ALIS-Nord prosjektet. 

De negative konsekvensene for ALIS-Nord har i første rekke vært:

  • Reduserte muligheter for å arrangere kurs og fysiske møter for ALIS, individuelle veiledere og helseledere pga. smittefare
  • Økt arbeidsbelastning på kommunale helseledere, kommuneoverleger og fastleger i forhold til epidemibekjempelse
  • Redusert kapasitet i kommunene til lokal utvikling av spesialistutdanningen i allmennmedisin 
  • Redusert utbytte av gruppeveiledning for ALIS fordi digitale møter ikke er fullgod erstatning for fysiske møter  

 

Pandemien har også hatt positive effekter:

  • ALIS, individuelle veiledere og helseledere har utviklet god kompetanse på digital samhandling
  • Unødvendige kostbare og tidkrevende reiser har ikke blitt gjennomført
  • Det er utviklet flere digitale kurs for allmennleger med høy kvalitet, bl.a. i regi av Nordland legeforening
  • ALIS og fastleger har fått økt kompetanse om smittevern og helseberedskap
  • Kommunehelsetjenestens viktige rolle i smittevernarbeid er godt dokumentert og blir forhåpentligvis høyere verdsatt av lokale, regionale og sentrale myndigheter i årene som kommer. 

 

Forverringen av den nasjonale fastlegekrisen det siste året er godt dokumentert av Helsedirektoratet i kvartalsrapport fire 2021

Mange av deltakerkommunene i ALIS-Nord prosjektet er rekrutteringssvake og spesielt hardt rammet av fastlegekrisen. Det har satt sitt preg på arbeidet i kommunene og i prosjektet denne perioden.

 

I perioden mars 2021 – mars 2022 har arbeidet i ALIS-prosjektet i økende grad blitt samordnet med arbeidet i det regionale ALIS-kontoret i Bodø.