Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet med støtte fra statsforvalterne i Nord-Norge, og med en egenandel fra 25 deltakerkommuner.

Den andre statusrapporten fra ALIS-Nord til Helsedirektoratet ble oversendt 30. mars 2021. (PDF, 2MB)

 

For ALIS-Nord som for resten av samfunnet har mars 2020 – mars 2021 i stor grad vært preget av koronapandemien.

De negative konsekvensene for ALIS-Nord har i første rekke vært:

 • Reduserte muligheter for å arrangere kurs og fysiske møter for ALIS, individuelle veiledere og helseledere pga. smittefare
 • Økt arbeidsbelastning på kommunale helseledere, kommuneoverleger og fastleger i forhold til epidemibekjempelse
 • Redusert kapasitet i kommunene til lokal utvikling av spesialistutdanningen i allmennmedisin
 • Redusert utbytte av gruppeveiledning for ALIS fordi digitale møter ikke er fullgod erstatning for fysiske møter
 • Usikkerhet om økonomiske rammebetingelser og smitteverntiltak for ALIS og fastleger, spesielt i første fase av pandemien

 

Pandemien har også hatt positive effekter:

 • ALIS, individuelle veiledere og helseledere har i løpet av kort tid utviklet god kompetanse på digital samhandling
 • Unødvendige kostbare og tidkrevende reiser har ikke blitt gjennomført
 • Det er utviklet flere digitale kurs for allmennleger med høy kvalitet, bl.a. i regi av Nordland legeforening
 • ALIS og fastleger har fått økt kompetanse om smittevern og helseberedskap
 • Kommunehelsetjenestens viktige rolle i smittevernarbeid er godt dokumentert og blir forhåpentligvis høyere verdsatt av lokale, regionale og sentrale myndigheter i årene som kommer.

 

Bodø kommune fikk i tillegg en veldig positiv melding fra Helsedirektoratet 25. juni 2020:

 • Helsedirektoratet innvilger tilskudd på inntil 23 400 000 kroner til ALIS-Nord 2019 - 2023 over kap. 762, post 63 på statsbudsjettet for 2020.

Det betyr at ALIS-Nord allerede har fått tilskudd fra Helsedirektoratet helt fram til 31.12.2023 i tråd med budsjettet i prosjektplanen. Tilskudd fra Stasforvalterne i Nord-Norge må ALIS-Nord søke om årlig, også i resten av prosjektperioden.

 

Målsetting med ALIS-Nord

 1. Sikre rekruttering og stabilitet i fastlegestillinger og –hjemler i nordnorske kommuner
 2. Utvikle utdanningsmodeller for nordnorske forhold som passer for både fastlønn og næringsdrift
 3. Sikre at nye fastleger i Nord-Norge får et kvalitetssikret og effektivt spesialiseringsløp i allmennmedisin, herunder sikre tilrettelegging, forutsigbarhet og fleksibilitet knyttet til oppnåelse av læringsmål i spesialisthelsetjenesten («sykehusåret»)
 4. Utvikle kommunens rolle og kompetanse som tilrettelegger for legers spesialistutdanning i allmennmedisin, og gjøre kommunene mer attraktive som arbeidsgivere.
 5. I tillegg skal prosjektet generere kunnskap som sentrale myndigheter, andre kommuner og helseforetak kan nyttiggjøre seg.