Helse- omsorgsdepartementet besluttet i 2019 at det skal opprettes fem regionale ALIS-kontor for å styrke spesialistutdanningen av allmennleger i hele landet. (ALIS = allmennlege i spesialisering). Kontorene skal lokaliseres til Bodø, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Hamar. Arbeidsgiveransvaret knyttes til vertskommunen.

 

Overodnet mål og oppgaver for ALIS-kontorene

Overordnet mål:

Gjennom å bistå kommunene skal ALIS-kontorene bidra til rekruttering og tilrettelegging for spesialisering og til trygghet for legen gjennom spesialiseringsløpet. Målet er å redusere terskelen for å starte i spesialisering i allmennmedisin og/eller å gå inn i allmennmedisinvirksomhet. Alle kommuner med ALIS skal kunne tilby forutsigbare utdanningsløp med veiledning, supervisjon og læringsaktiviteter. ALIS-kontorene skal bistå kommunene i planlegging, etablering og oppfølging av utdanningen. Kontorene skal ha et kontaktnett med alle kommunene i sin region. Rekrutteringssvake kommuner skal vies spesiell oppmerksomhet.

Oppgaver:

ALIS-kontorene skal gi råd om rekrutteringstiltak som kan inngå i ALIS-avtaler, bistå med maler for ALIS-avtaler og innhente og formidle erfaringer med de ulike tiltakene i andre kommuner.

Selve avtaleinngåelsen og de juridiske forpliktelsene tilknyttet avtalene er den enkelte kommunes ansvar.

ALIS-kontorene skal også gi støtte og rådgivning til kommunene mht. implementering av Helsedirektoratets anbefalte utdanningsplan i allmennmedisin. ALIS-kontorene skal ikke overta kommunenes oppgaver, men bidra med koordinering og rådgivning på tvers av kommunene og i den utstrekning kapasiteten tillater.

 

Nasjonal utdanning

De fem regionale ALIS-kontorene skal samarbeide seg imellom for å dele erfaringer, sikre nasjonal lik utdanning på tvers av regioner og unngå dobbeltarbeid. Kontorene bytter på å ha en nasjonal koordinerende funksjon/rolle, med en funksjonstid på 2 år. Kontoret i Bodø har sagt seg villig til å påta seg en nasjonale koordinerende rolle i perioden 1. september 2020 – 1. september 2022.


Koordinerende ALIS-kontor vil ha følgende oppgaver:

 • Ta initiativ til fordeling av oppgaver mellom kontorene som kan deles på tvers
 • Tverr-regional sekretariatsfunksjon
 • Sørge for innkalling, møteledelse og referat fra fellesmøter
 • Ansvar for å oppdatere og arkivere felles rutiner og prosedyrer som utarbeides av ALIS-kontorene

ALIS-kontorene skal etablere gode samarbeidsformer med KS, Legeforeningen og med de regionale utdanningssentrene for helseforetakene og ha faste møter med Helsedirektoratet. ALIS-kontorene skal på enklest mulig måte utvikle og vedlikeholde en felles nettside for LIS i kommunehelsetjenesten/spesialitetene allmennmedisin.

 

Vår nye rådgiver må ha:

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig helse og sosialfaglig utdanning
 • Gode norskkunnskaper og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Erfaring fra saksbehandling, prosjektarbeid og rådgivning i helse- og omsorgstjenesten
 • Kunnskap om allmennlegetjenesten i kommunene og utdanning av leger

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som er interessert i utvikling av allmennlegetjenesten i kommunene, og som blir motivert av å arbeide sammen med ansatte og samarbeidspartnere som har høy faglig kompetanse.

 

Vi kan tilby deg

 • Lønn etter gjeldende tariffavtale / konkurransetilpasset lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Faglig og personlig utvikling
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Dyktige og hyggelige kolleger

 

Annet

Ta gjerne kontakt med oss:

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Hos oss må du bruke vårt elektroniske søknadsskjema.

Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.

Ditt navn kan bli offentliggjort, selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Søknad, CV og relevante vedlegg sendes elektronisk via lenke på denne siden, "Søk stillingen".