Alle leger som spesialiserer seg i allmennmedisin kan få tilbud om avtaler med kommunen om særskilte tiltak som bidrar til forutsigbarhet og trygghet i tiden spesialistutdanningen pågår (ALIS avtale). Avtalene inneholder tiltak og oppfølging i spesialiseringsløpet som kommer i tillegg til det legen har krav på som følge av Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).

Tilskuddsordningen skal bidra til å dekke kommunenes merkostnader ved inngåelse av ALIS-avtale. Ordningen dekker også  kommunenes utgifter til forskriftsfestet veiledning til leger som er under spesialisering i allmennmedisin, og som ikke velger å inngå en ALIS-avtale.

Målgruppen er leger i kommunalt legearbeid som spesialiserer seg i allmennmedisin herunder fastleger, fastlegevikarer, introduksjonsleger og leger i andre allmennmedisinske stillinger i kommunen.
 

Regelverk - hvem kan få tilskudd og søk om tilskudd