Det fleste av tiltakene krever samarbeid mellom flere sentrale og lokale aktører.

Med utgangspunkt i dokumentasjon av status og drøftelser av mulige forbedringstiltak,
har arbeidsgruppen anbefalt i alt 34 enkelttiltak, tematisk organisert i åtte
hovedgrupper: 

  • Etablering av nasjonal opptrappingsplan for fastlegetjenesten 
  • Tiltak rettet mot utdanning og rekruttering 
  • Tiltak rettet mot finansieringsordninger, takster og legeavtale
  • Tiltak som kan avlaste fastlegene 
  • Tiltak rettet mot organisering og ledelse av legetjenesten i kommunene 
  • Tiltak for å styrke samarbeidet mellom fastleger og helseforetak 
  • Tiltak for bedre ivaretagelse av hensynet til språk og kultur i fastlegetjenesten vis a vis
  • samiske pasienter
  • Tiltak rettet mot utdanningskapasitet og desentraliserte utdanningsmodeller 

 

Rapporten: Fastlegetjenesten i Nord-Norge - Status, utfordringer og forslag til tiltak

 

Les mer her:

https://www.nsdm.no/foreslar-34-tiltak-for-a-styrke-fastlegetjenesten-i-nord/

og https://helse-nord.no/nyheter/nord-norge-sliter-med-a-holde-pa-fastlegene