Innføring av nye kompetansekrav for allmennleger fra 1. mars 2017, med endringer i forskriften fra 1. mars 2019, pålegger i tillegg kommunene nye oppgaver og økt ansvar for utdanningen av allmennleger.

Bodø kommune fikk høsten 2018 tilskudd fra Helsedirektoratet til prosjektet ALIS-Nord - et pilotprosjekt for spesialistutdanning i allmennmedisin i inntil 24 kommuner i Nord-Norge, 6 fra hvert helseforetaksområde. 

Dagens basismodell for drift av privat fastlegepraksis har vist seg å være utilstrekkelig for å sikre nødvendig rekruttering til ledige fastlegehjemler eller opprettelse av en ny fastlegepraksis (0-liste). Rekrutteringssvikten rammer både distriktskommuner og større bykommuner. Mange kommuner har derfor styrket den statlige fastlegemodellen med kommunale midler. I påvente av den nasjonale evalueringen av fastlegeordningen, ønsker ALIS-Nord å prøve ut nye modeller for spesialistutdanning av allmennleger som passer for både fastlønn og næringsdrift.

Det er ønskelig å rekruttere kommuner til ALIS-Nord som har ulik størrelse og organisering av helsetjenesten, slik at prosjektet i størst mulig grad kan ha overføringsverdi til resten av landet. Det skal etableres følgeforskning for å kunne evaluere effekten av tiltaket.

 

Målsettinger for prosjektet

  1. Sikre rekruttering og stabilitet i fastlegestillinger og –hjemler i nordnorske kommuner.
  2. Utvikle utdanningsstillingsmodeller for nordnorske forhold som passer for både fastlønn og næringsdrift.
  3. Sikre at nye fastleger får et kvalitetssikret og effektivt spesialiseringsløp i allmennmedisin, herunder sikre tilrettelegging, forutsigbarhet og fleksibilitet knyttet til oppnåelse av læringsmål i spesialisthelsetjeneste (sykehusåret).
  4. Utvikle kommunens rolle og kompetanse som tilrettelegger for legers spesialistutdanning i allmennmedisin og gjøre dem mer attraktiv som arbeidsgiver.

 

Utvikling av prosjektet

Prosjektet skal utvikles i nært samarbeid med ALIS-Vest. ALIS-Vest startet med de første legene i utdanningsstillinger i 10 kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane sommeren og høsten 2017. Prosjektet har nå 15 ALIS fastlønnede utdanningsstillinger fordelt på 11 kommuner. Fra 2019 utvides ALIS-Vest til å omfatte inntil 15 nye utdanningsstillinger i Rogaland og Møre og Romsdal.

Masfjorden kommune var pådriver for å starte opp pilotprosjektet på Vestlandet. Bergen kommune har tatt ansvar for å lede prosjektet. Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM), Helse Nord RHF og Bodø kommune har vært pådrivere for å etablere ALIS-Nord.

Bodø kommune har etablert en styringsgruppe med representanter fra kommuner i hver de fire helseforetaksområdene i Nord-Norge, og en representant fra KS, Legeforeningen, Helse Nord og NSDM.